2016 – Podsumowanie konkursu

Podsumowanie Jubileuszowego XV Ogólnopolskiego Konkursu „Arsenał Pamięci”odbyło się w dniach 21-23 kwietnia 2016 roku.
21 kwietnia od godz. 14-ej zjeżdżali do XXIX LO im. Hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi Laureaci Konkursu wraz z Opiekunami merytorycznymi. Duża sala gimnastyczna „Bytnarówki” stopniowo wypełniała się. Oczekiwanie na rozpoczęcie spotkania uprzyjemniał słodki poczęstunek.Punktualnie o godz. 16-ej twórca „Arsenału Pamięci”, wolontariusz „Bytnarówki”- hm. Krzysztof Jakubiec  oraz Dyrektor XXIX LO Pani Jolanta Woźniakowska przywitali wszystkich przybyłych.  Gośćmi szczególnie ciepło powitanymi przez młodzież byli członkowie łódzkiego oddziału Stowarzyszenia Szarych Szeregów: por. hm. Gryzelda Studzińska (sanitariuszka w Powstaniu Warszawskim, członek Zarządu Okręgu Łódzkiego ŚZŻAK), Bolesław Pietkiewicz (żołnierz Szarych Szeregów, Sybirak), Włodzimierz Przybylski(b. harcerz 18 ŁDH, żołnierz Szarych Szeregów w Łodzi) i Jadwiga Klamut (żona jednego z Żołnierzy Wyklętych).Pierwsza część spotkania to gawęda Mistrza Mowy Polskiej hm. Krzysztofa Jakubca o Szarych Szeregach i Patronie XXIX LO której tytułem był cytat z „Testamentu mojego” Juliusza Słowackiego: „…a kiedy trzeba, na śmierć idą po kolei jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec”.Po przyjętej gromkimi oklaskami gawędzie nastąpiło wręczenie dyplomów i nagród (książka „Arsenał Pamięci – wybór prac 2002-2014”, specjalnie wyprodukowane pen-drive z nadrukiem Arsenału Pamięci oraz album historyczny lub krajoznawczy)  wszystkim Laureatom (217 osób) i ich Opiekunom.W pierwszym dniu spotkania uczestniczyło 187 Laureatów z całej Polski.Piloci – uczniowie „Bytnarówki” odprowadzili poszczególne grupy do wyznaczonych miejsc zakwaterowania.22 kwietnia  o godz. 8.30 przy pięknej pogodzie cztery duże autokary wypełnione Laureatami wyruszyły na wycieczkę po regionie łódzkim. Każdy z uczestników wycieczki otrzymał zestaw map turystycznych i tematycznych województwa łódzkiego przekazany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Przewodnicy PTTK prowadzili grupy różnymi trasami ale wszyscy zwiedzili: Inowłódz (kościół romański p.w. Św. Idziego, ruiny zamku, d. synagogę), bunkier w Konewce, Rezerwat „Niebieskie Źródła” i Skansen Rzeki Pilicy w Tomaszowie, Groty Nagórzyckie oraz Spałę (kościółek, Centrum Przygotowań Olimpijskich, pomnik żubra w parku). Restauracja „Pod Żubrem” w Spale zapewniła obiad. Sprawna organizacja i doskonali piloci-przewodnicy! Po powrocie z wycieczki wszyscy  Laureaci  wraz z Opiekunami zgodnie ruszyli do „Manufaktury”…23 kwietnia o godz. 11-ej do szczelnie wypełnionej Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi wprowadzono Sztandary: Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Szarych Szeregów, Związku Młodocianych Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego „Jaworzniacy”,  Kręgu Harcerzy-Seniorów „Pułaszczacy”, Chorągwi Łódzkiej ZHP im. Hm. Aleksandra Kamińskiego, Hufca ZHP Łódź-Śródmieście im. Juliana Tuwima oraz XXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Hm. Janka Bytnara „Rudego” w Łodzi. Szczególnie w tym gronie zabrzmiał odśpiewany Hymn Państwowy.W swojej gawędzie powitalnej hm. Krzysztof Jakubiec zwrócił uwagę na ogromny dorobek 15 lat Konkursu – ok. 2,5 tysiąca prac konkursowych będących ciekawymi przyczynkami historycznymi utrwalającymi okruchy narodowej historii. Plansza „Geografia Arsenału Pamięci” prezentuje miejscowości z których wywodzą się Laureaci (w załączeniu).Szczególnie ciepło przedstawieni zostali Goście: hm. Janusz Maruszewski ps. Janusz – żołnierz Harcerskiego Batalionu „Zośka” Armii Krajowej, hm. Gryzelda Studzińska, hm Kazimierz Klamut – jeden z Żołnierzy Wyklętych”, Jan Małolepszy – „Jaworzniak”,  Bolesław Pietkiewicz – Sybirak, hm. Włodzimierz Przybylski i hm. Tadeusz Rajpold – „Zawiszacy” z łódzkich Szarych Szeregów, harcerki – młodociane więźniarki Fordonu: Barbara Koprowska i Danuta Kempfi (bohaterka jednej z prac konkursowych), Pani Genowefa Gwarek ze Stowarzyszenia Poszkodowanych przez III Rzeszę,  Seniorzy z Kręgu „Pułaszczacy”, ks. Prałat hm. Stefan Wysocki – kapelan Szarych Szeregów, ostatni żyjący uczestnik „Małego Arsenału” – akcji uwolnienia więźniów politycznych i żołnierzy AKz więzienia NKWD i UB w Łowiczu 8 marca 1945r., Pani Barbara Wachowicz – znakomita pisarka, Mistrzyni Mowy Polskiej, „Minister Patriotyzmu”.Prowadzący serdecznie powitał przedstawicieli władz: Pana Zbigniewa Natkańskiego – Dyrektora Gabinetu Wojewody Łódzkiego,  Pana Rafała Jaksę – Kierownika Oddziału Dziedzictwa Kulturowego i Ochrony Pamięci Narodowej w Biurze Wojewody; Panią Jolantę Chełmińską – Doradcę Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Pana Zbigniewa Osicińskiego z Urzędu Marszałkowskiego; Pana Krzysztofa Jurka – Dyrektora Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi, reprezentującego Prezydenta Miasta Łodzi; Pana Grzegorza Nawrota z Łódzkiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej; Z-ców Komendantki Chorągwi Łódzkiej ZHP hm Magdalenę Kołodziejskąi hm Tomasza Tomczyka, Komendanta Hufca ZHP Łódź-Śródmieście phm Tomasza Kempskiego, Kierownika Referatu Seniorów Chorągwi Łódzkiej hm Daniela Głowackiego i Kierownika Komisji Historycznej Chorągwi Łódzkiej ZHP hm Bolesława Majewskiego, Instruktorów Stowarzyszenia „Krag” Hufca Łódź-Górna, recenzentów prac konkursowych, Przyjaciół Arsenału Pamięci. Krzysztof Jakubiec zwrócił także uwagę na to że na arsenałowym spotkaniu zasiadają obok siebie w zgodzie i przyjaźni wszyscy żyjący Dyrektorzy „Bytnarówki”, kolejno wspierający arsenałowe działania.Główny Recenzent prac konkursowych Pani Barbara Wachowicz w swej gawędzie dokonała merytorycznego podsumowania tegorocznego konkursu, przytaczając wiele osobistych wypowiedzi tegorocznych Laureatów.Pani Jolanta Chełmińska w swoim wystąpieniu podkreśliła znaczenie Arsenału Pamięci w utrwalaniu wspomnień naszych bliskich, historii rodzinnych, w kształtowaniu więzi międzypokoleniowych i postaw polskiej młodzieży.Pan Krzysztof Jurek podziękował młodzieży za pracę na rzecz zachowania polskiej tożsamości i świadomości historycznej.Ksiądz kanonik Stanisław Banach – proboszcz parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Głownie przekazał pozdrowienia od Biskupa Łowickiego którego list umieszczony został we wręczonej Laureatom książce prezentującej wybór prac konkursowych.Dh Krzysztof Jakubiec odczytał listy które przysłali: Pani Teresa Hernik – Prezes Zarządu PFRON,  wiceprzewodnicząca Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz  Biskup Senior Łowicki – Ksiądz Józef Zawitkowski.Druhowie Daniel Głowacki i Tomasz Tomczyk wręczyli Honorowej Druhnie Barbarze Wachowicz przyznaną przez Referat Seniorów Głównej Kwatery ZHP Złotą Lilijkę Seniorów.
W Konkursie nie ma pierwszego ani ostatniego miejsca. W tym roku tytuł Laureata Arsenału Pamięci otrzymało 217 uczniówz 33 szkół z 6 województw.  Wyróżnienia na zasadzie „PRIMUS INTER PARES”  a także ew. nagrody specjalne mogą być przyznane za szczególne osobiste zaangażowanie Autora pracy i własne refleksje zawarte w pracy.Na wniosek zespołu recenzentów i Barbary Wachowicz  wręczone zostały wyróżnienia (smart-watch).  Barbara Wachowicz wręczyłaz własnej inicjatywy  trzy  Nagrody Specjalne – swoje książki „Siedziby wielkich Polaków” oraz „Bohaterki Powstania Warszawskiego”.Pani Jolanta Chełmińska wręczyła specjalne podziękowanie i prezent od Marszalka Województwa dla Pani Grażyny Wróblewskiej obecnej ze swymi uczniami we wszystkich edycjach Arsenału Pamięci.Krzysztof Jakubiec wręczył specjalną, ufundowaną przez siebie nagrodę-podziękowanie Pani Małgorzacie Glazer z podkarpackiej Orzechówki za 14-letnią opiekę merytoryczną nad rekordową liczbą  287 prac Laureatów Konkursu.W podziękowaniu za okazaną serdeczną pomoc Krzysztof Jakubiec wręczył wykonane przez harcerskiego artystę Leszka Abrahamowicza  płaskorzeźby Matki Bożej Harcerskiej Paniom: Barbarze Wachowicz, Jolancie Chełmińskiej, Jadwidze Oborskiej oraz Księdzu Prałatowi Hm. Stefanowi Wysockiemu.Na zakończenie twórca i główny organizator Konkursu  hm. Krzysztof Jakubiec serdecznie podziękował wszystkim Darczyńcom za  wsparcie oraz wszystkim Przyjaciołom za pomoc okazaną w organizacji Konkursu i jego podsumowania.Po odprowadzeniu Sztandarów tradycyjnie już zabrzmiały słowa:  XVI Ogólnopolski Konkurs ARSENAŁ PAMIĘCI  ogłaszam za OTWARTY!
Długo po zakończeniu uroczystości  sala nie pustoszała – rozmowy, pamiątkowe fotografie, podziękowania, dedykacje, zaproszenia, zapewnienia o spotkaniu za rok…

Twórca „Arsenału Pamięci”

 Hm. Krzysztof Jakubiec