Fragmenty ze statutu

Dnia 24  listopada 2017 Aktem notarialnym ustanowiona została  
Fundacja Arsenał Pamięci.
 14  lutego 2017 Fundacja Arsenał Pamięci wpisana została do 
REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH, FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH
ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ   oraz do REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW.  
Numer KRS: 0000663315REGON: 366565632,    NIP: 7252181832

Fragment  Statutu Fundacji Arsenał Pamięci:
Rozdział II Cele Fundacji
§ 7 Celami Fundacji są:
1. Wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży polskiej i polonijnej;
2. Rozbudzenie zainteresowania dzieci i młodzieży historią Polski;
3. Odbudowanie i wzmocnienie więzi międzypokoleniowej w polskich rodzinach;
4. Ochrona przed zapomnieniem materialnych i niematerialnych śladów narodowej historii, nieznanych pamiątek i niespisywanych wspomnień indywidualnych osób – świadków wydarzeń historycznych;
5. Wzmacnianie więzi z „Małą Ojczyzną”, poczucia tożsamości narodowej
i rodzinnej.

Rozdział III Działalność statutowa Fundacji
§ 8 Fundacja realizuje swoje cele poprzez następujące działania
o charakterze niedochodowym:
1. Organizowanie całorocznego ogólnopolskiego i polonijnego konkursu ARSENAŁ PAMIĘCI (dalej: „Konkurs”) oraz podsumowania kolejnych edycji wiosną każdego roku.
2. Prowadzenie strony internetowej dokumentującej przebieg i coroczne podsumowanie Konkursu.
3. Przygotowywanie i rozpowszechnianie publikacji prezentujących dorobek Konkursu.
4. Organizowanie spotkań międzypokoleniowych i prelekcji dla młodzieży w placówkach polskich i polonijnych poświęconych wybranym postaciom
i wydarzeniom historycznym.
5. Przygotowywanie, realizacja i rozpowszechnianie publikacji, nagrań wideo lub audio promujących ważne dla wychowania patriotycznego polskiej młodzieży publikacje i wydarzenia.
6. Wspieranie i popularyzacja inicjatyw młodzieży zbieżnych z celami Fundacji.